Thông tin chung

Số TMBT TBMTVT2018-0200 Ngày lập 23/10/2018
Lĩnh vực thông báo Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng Người lập Lê Anh Điệp
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt Tên gói thầu Cung cấp Vải địa kỹ thuật 7kN
Công trình BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM CƠ SỞ II Số gói thầu SSG2VT1810-067
Ngày mở thầu 23/10/2018 Ngày kết thúc xét thầu 30/10/2018
Ngày kết thúc nộp báo giá 30/10/2018 Phương thức đấu giá Giấu kín
Mô tả nội dung gói thầu

Chi tiết vật tư báo giá

STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tính Tên nhà sản xuất Mã vật tư nhà sản xuất Số lượng
1 VADIKTKN.7 Vải địa kỹ thuật 7kN m2 5700.00

File hồ sơ mời thầu

Tên tài liệu Người upload Ngày upload