Thông tin chung

Số TMBT TBMTVT2018-0217 Ngày lập 26/11/2018
Lĩnh vực thông báo Cung Cấp Vật Tư Xây Dựng Người lập Lê Anh Điệp
Bên mời thầu Công ty TNHH XDTM Thuận Việt Tên gói thầu
Công trình CHUNG CƯ CAO TẦNG PHÚC BẢO MINH Số gói thầu SSG2VT1811-056
Ngày mở thầu 26/11/2018 Ngày kết thúc xét thầu 03/12/2018
Ngày kết thúc nộp báo giá 29/11/2018 Phương thức đấu giá Giấu kín
Mô tả nội dung gói thầu

Chi tiết vật tư báo giá

STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tính Tên nhà sản xuất Mã vật tư nhà sản xuất Số lượng
1 GALE.CT.100600 Gạch len chân tường 100x600 m2 1666.00
2 GALECT.100.300 Gạch len chân tường 100x300 m2 706.00
3 GAME.300.300 Gạch men 300x300mm m2 7680.00
4 GAME.300.600 Gạch men 300x600 m2 21302.00
5 GAME.600.600 Gạch men 600x600mm m2 28439.00
6 GAOP.250.250 Gạch men 250x250mm m2 776.00

File hồ sơ mời thầu

Tên tài liệu Người upload Ngày upload